Tieto podmienky obsahujú informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov, ktoré prebieha v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov.

Tieto podmienky budeme v prípade potreby aktualizovať. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke https://www.veneti.sk/ (ďalej len „Webová stránka“) a v sídle našej spoločnosti. Ak dôjde v týchto podmienkach k podstatnej zmene v spôsoboch nakladania s osobnými údajmi, informujeme vás o týchto zmenách na Webovej stránke.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVÁVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Identifikačné a kontaktné údaje správcu:

AM Digital SK s.r.o., IČ: 54005370, IČ DPH: SK2121562971, so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 155275/B (ďalej spoločne tiež „AM Digital“), kontaktný e-mail: vase@veneti.sk

Poverenec pre ochranu osobných údajov: Nemenovali sme poverenca pre ochranu osobných údajov, pretože nie sme povinnou osobou podľa čl. 37 GDPR.

Automatizované individuálne rozhodovanie: Pri spracovaní osobných údajov nevykonávame automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

Prevádzkovateľ prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.

Dozorný úrad: Dozorným úradom je nezávislý orgán verejnej moci príslušný na ochranu osobných údajov v danom štáte. Dozorným úradom v mieste sídla AM Digital je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.


ĎALŠIE INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV


Subjekt údajov, účel a rozsah spracovania:

 1. Za účelom plnenia zmluvy (najmä uzatvorenie zmluvy, komunikácia so zákazníkom) alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy (rokovanie pred uzatvorením zmluvy) spracovávame:

  - meno a priezvisko, adresa bydliska/ adresa miesta podnikania/ doručovacia adresa, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mail, telefónne číslo.

 2. Za účelom plnenia právnych povinností (najmä vedenie účtovníctva, vystavovanie a evidencia daňových dokladov) spracovávame najmä:

  - meno, priezvisko, názov, bydlisko/adresa miesta podnikania, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, číslo bankového účtu.

 3. Z dôvodu oprávneného záujmu spracovávame:

  - e-mail, telefónne číslo (zasielanie obchodných oznámení – hodnotenie nákupov, newsletterov formou e-mailu a SMS poskytovanie priameho marketingu).

  - IP adresa, popríp. iné online identifikátory (údaje, ktoré získame od subjektov údajov tým, že navštívia Webovú stránku - cookies)

 4. Súhlas ku spracovaniu osobných údajov:

  - V prípade, že zamýšľame spracovávať iný osobný údaj, ako je uvedený vyššie, poprípade pre iné účely, môžeme tak činiť na základe platne udeleného súhlasu so spracovaním osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje subjekt údajov na samostatnej listine.

  - Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame vám newslettery len na základe vášho súhlasu. Súhlas môžete odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.


Nespracovávame zvláštnu kategóriu osobných údajov v zmysle čl. 9 GDPR ani osobné údaje týkajúce sa rozsudkov v trestných veciach a trestných činov v zmysle čl. 10 GDPR.

Informácie o spracovávaní osobných údajov zamestnancov sú uvedené v samostatnom vnútropodnikovom predpise.


Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov:

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať iba, pokiaľ k tomu udelí súhlas jeho zákonný zástupca.


Doba spracovávania údajov:

Osobné údaje spracovávame po dobu trvania zmluvného vzťahu a nasledovne po dobu 5 rokov po ukončení zmluvného vzťahu.

Pokiaľ ide o spracovávanie osobných údajov pre účely priameho marketingu (e-mail, telefón), osobné údaje budeme spracovávať po dobu 5 rokov od poskytnutia údajov. Pokiaľ nebudete mať po uplynutí uvedenej lehoty záujem o zasielanie newsletterov, tieto osobné údaje vymažeme.

Osobné údaje spracovávané pre plnenie povinností, ktoré vyplývajú zo zvláštnych právnych predpisov, spracovávame po dobu stanovenú týmito právnymi predpismi (zákonné archivačné lehoty).

V prípade potreby použitia osobných údajov pre ochranu našich oprávnených záujmov, AM Digital osobné údaje spracováva po dobu nevyhnutnú pre uplatnenie týchto práv.


PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

AM Digital neposkytuje osobné údaje žiadnym iným správcom.

AM Digital využíva nasledujúcich spracovateľov osobných údajov:

 • Poskytovatelia dopravných služieb
 • Poskytovatelia cloudových služieb
 • Prevádzkovatelia marketingových nástrojov
 • Prevádzkovatelia analytických nástrojov
 • Subjekty zaisťujúce prieskum zákazníckej spokojnosti (viď nižšie časť "Zasielanie obchodných oznámení, prieskum spokojnosti zákazníkov, informácie o priamom marketingu“)
 • Poskytovatelia účtovníctva, daňových a audítorských služieb
 • Poskytovatelia finančných a splátkových služieb

Spracovanie osobných údajov môžu pre nás vykonávať spracovatelia výhradne na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov, tzn. s garanciami organizačno-technického zabezpečenia týchto dát s vymedzením účelu spracovania, pričom spracovatelia nesmú použiť údaje na iné účely.

Osobné údaje spracovávané pre plnenie povinností vyplývajúcich zo zvláštnych právnych predpisov AM Digital poskytuje orgánom štátnej správy či iným príslušným úradom iba v prípadoch, kedy jej tak ukladá zákon.

AM Digital neposkytuje osobné údaje do tretích krajín ani medzinárodným organizáciám v zmysle čl. 44 a nasl. GDPR.


PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte nasledujúce práva. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného e-mailu. Na výkon týchto práv sa v niektorých prípadoch vzťahujú určité výnimky, a preto sa nebudú môcť uplatniť vo všetkých situáciách.

Ako subjekt údajov máte:

Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR): Máte právo získať od AM Digital potvrdenie, či Vaše osobné údaje sú či nie sú spracovávané. Ak sú Vaše osobné údaje zo strany AM Digital spracovávané, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a k informáciám uvedeným v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu spracovávaných osobných údajov. Za ďalšie kópie Vám AM Digital môže účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady.

Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR): Máte právo na to, aby AM Digital bez zbytočného odkladu opravila Vaše nepresné osobné údaje, popríp. doplnila neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz osobných údajov (čl. 17 GDPR): Máte právo na to, aby AM Digital bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR. Právo na výmaz sa neuplatní, pokiaľ je spracovanie nevyhnutné pre splnenie právnych povinností, pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov a v ďalších prípadoch stanovených v GDPR.

Právo na obmedzenie spracovania (čl. 18 GDPR): Máte právo na to, aby AM Digital obmedzila spracovanie v ktoromkoľvek z týchto prípadov: a) popierate presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na to, aby AM DIGITAL mohla presnosť osobných údajov overiť; b) spracovanie je protiprávne a odmietate výmaz osobných údajov a žiadate namiesto toho o obmedzenie ich použitia; c) AM Digital už osobné údaje nepotrebuje pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov; d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu; dokiaľ nebude overené, či oprávnené dôvody AM Digital prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Právo na informácie ohľadom opravy alebo výmazu osobných údajov alebo obmedzenie spracovania (čl. 19 GDPR): AM Digital je povinná oznamovať jednotlivým príjemcom, ktorým boli osobné údaje sprístupnené, všetky opravy alebo výmazy osobných údajov alebo obmedzenia spracovania, s výnimkou prípadov, kedy sa to ukáže ako nemožné alebo to vyžaduje neprimerané úsilie. Pokiaľ o to požiadate, AM Digital Vás informuje o týchto príjemcoch.

Právo na prenositeľnosť údajov (čl. 20 GDPR): Ak sa to bude dať technicky vykonať, máte právo získať Vaše osobné údaje a odovzdať tieto údaje inému správcovi.

Právo nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (čl. 22 GDPR): Pri spracovaní osobných údajov AM Digital nevykonáva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie v zmysle čl. 22 GDPR.

Právo byť informovaný v prípade porušenia zabezpečenia osobných údajov (čl. 33 GDPR): Pokiaľ je pravdepodobné, že určitý prípad porušenia zabezpečenia osobných údajov bude mať za následok vysoké riziko pre Vaše práva a slobody, oznámi Vám AM Digital toto porušenie bez zbytočného odkladu.

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu: Pokiaľ sa domnievate, že AM Digital nespracováva Vaše osobné údaje zákonným spôsobom, máte právo podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorého kontaktné údaje sú uvedené vyššie.

Budeme veľmi radi, pokiaľ sa najprv obrátite na nás. Vykonáme všetko, čo je v našich silách, aby sme napravili závadný stav a Vaše osobné údaje spracovávali zákonným spôsobom.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu (čl. 21 odst. 1 GDPR): Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré AM Digital spracováva z dôvodu oprávneného záujmu. AM Digital v takom prípade osobné údaje ďalej nespracováva, pokiaľ nepreukáže závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami a slobodami alebo pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov: V prípade, že AM Digital spracováva niektorý z osobných údajov na základe súhlasu, máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek písomne odvolať, a to zaslaním nesúhlasu so spracovaním osobných údajov na kontaktnú e-mailovú adresu. Odvolaním súhlasu nie je dotknuté spracovanie osobných údajov v prípadoch, kedy nie je vyžadovaný súhlas.


ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ, PRIESKUM SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKOV, INFORMÁCIE O PRIAMOM MARKETINGU

Na získavanie hodnotenia nákupov využívame službu:

 • Biano Star poskytovanú spracovateľom, spoločnosťou Biano s.r.o., IČO: 041 46 905, sídlom Křižíkova 148/34, Karlín, 186 00 Praha 8;
 • Favi Extra poskytovanú spracovateľom, spoločnosťou Favi online s.r.o., IČO: 048 57 402, so sídlom Vodičkova 710/31, Nové Město, 110 00, Praha 1;
 • Google poskytovanú spracovateľom, spoločnosťou Google Ireland Limited, registračné číslo: 368047, so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko.

V tejto súvislosti sú odovzdávané osobné údaje v rozsahu emailovej adresy, telefónneho čísla, IP adresy, informácií o zakúpenom tovare, objednávke a obsahu hodnotenia, ktoré sami zverejníte. Osobné údaje sú spracovávané za účelom zaslania formulára na získanie hodnotenia, jeho analýzy a vytvorenie štatistík alebo súhrnných hodnotení internetového obchodu a ponúkaných produktov. Tieto štatistiky a súhrnné hodnotenia neobsahujú osobné údaje.

K zapojeniu do hodnotenia dochádza v súlade s právnymi predpismi na základe vykonania nákupu v internetovom obchode a súčasne neodmietnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na zasielanie správ na zisťovanie zákazníckej spokojnosti. Prípadným neudelením hodnotenia nie je nijako dotknutá možnosť užívať internetový obchod v plnom rozsahu.

Pokiaľ spracovanie osobných údajov odmietnete, nebudú naďalej spracovávané pokiaľ nebude existovať iný zákonný dôvod na spracovanie.

Zasielanie obchodných oznámení môžete zrušiť použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu pre účely priameho marketingu (čl. 21 ods. 2 GDPR): Pokiaľ spracovávame Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takému spracovaniu. AM Digital v takom prípade osobné údaje ďalej nespracováva.
Archív

 • Registrácia

Registrácia nového účtu

Máte už účet? Namiesto toho sa prihláste