Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu:

AM Digital SK s.r.o., so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČ: 54005370, IČ DPH: SK2121562971, spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, ktorý vedie Okresný súd v Bratislave I, oddiel Sro, vložka č. 155275/B
Kontaktní telefon: +421 950 103 422, Kontaktní email: vase@veneti.sk

(ďalej len „predávajúci“)I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Obchodné podmienky. Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a kupujúcim. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke www.veneti.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „internetový obchod“).

 2. Súhlas s obchodnými podmienkami. Ustanovenia obchodných podmienok sú nedeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzatvorením kúpnej zmluvy s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s nimi bez výhrad súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

 3. Kupujúci. Vzhľadom k platnej právnej úprave sa rozlišuje kupujúci, ktorý je spotrebiteľom (ďalej tiež „kupujúci – spotrebiteľ“), teda ten, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, a kupujúci, ktorý spotrebiteľom nie je (ďalej tiež „kupujúci – podnikateľ“), teda ten, ktorý kupuje tovar za účelom svojho podnikania. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené v týchto obchodných podmienkach pre kupujúceho – podnikateľa (kupujúci – spotrebiteľ a kupujúci – podnikateľ dohromady len „kupujúci“).II. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar tiež bez registrácie priamo v internetovom obchode.

 2. Registrácia. Pri registrácii a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne. Pri uvedení nepravdivých a/alebo neúplných údajov nesie kupujúci všetku zodpovednosť za ujmu týmto spôsobenú.

 3. Prístupové údaje. Prístup do užívateľského účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. V prípade straty či jeho zneužitia je kupujúci povinný ihneď informovať predávajúceho tak, aby mohol prijať primerané opatrenia. Predávajúci však nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku straty alebo zneužitia prístupových údajov kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.

 4. Zmeny údajov kupujúceho. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho o zmene akýchkoľvek údajov o svojej osobe. Predávajúci je oprávnený sa obrátiť na kupujúceho za účelom overenia aktuálnosti, resp. správnosti poskytnutých údajov a žiadať o poskytnutie dodatočných informácií. V prípade, že bude mať predávajúci podozrenie na zneužitie údajov kupujúceho, má právo podľa svojho uváženia odmietnuť žiadosť o vykonanie zmeny.

 5. Zrušenie užívateľského účtu. Pokiaľ bude chcieť kupujúci svoju registráciu zrušiť, môže tak uskutočniť kedykoľvek zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu vase@veneti.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek obmedziť či ukončiť prístup kupujúceho do užívateľského účtu.III. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Objednávka. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár v internetovom obchode. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
  1. objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka internetového obchodu);
  2. spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;
  3. informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

 2. Kontrola pred odoslaním objednávky. Pred zaslaním objednávky je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „Odoslať objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne.

 3. Potvrdenie prijatia objednávky. Predávajúci bezodkladne po obdŕžaní objednávky toto obdŕžanie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

 4. Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

 5. Okamih uzatvorenia kúpnej zmluvy. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslaná kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

 6. Súhlas kupujúceho s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

 7. Prezentácia tovaru. Všetka prezentácia tovaru umiestnená v internetovom obchode je informatívneho charakteru a predávajúci ohľadom tohto tovaru nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu. Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že obrazové informácie k ponúkaným produktom sú iba ilustratívneho charakteru. Odtiene farieb sa nemusia úplne zhodovať s obrázkami v internetovom obchode.

 8. Vlastnícke právo k tovaru, prechod nebezpečenstva škody. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar a jeho prevzatím. Prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody. Škoda na veci, ktorá vznikla po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže predávajúci škodu spôsobil porušením svojej povinnosti.

 9. Právo predávajúceho zrušiť objednávku. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzatvorením kúpnej zmluvy v prípadoch, kedy sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú čiastku kúpnej ceny za tovar, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v tomto prípade nedôjde.

 10. Storno objednávky. Pokiaľ vykoná kupujúci storno objednávky do 12 hodín od jej potvrdenia, považuje predávajúci objednávku za zrušenú. Storno môže kupujúci poslať elektronicky na emailovú adresu objednavky@veneti.sk, poprípade vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť meno kupujúceho, e-mail a číslo objednávky.IV. PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovaru. Internetový obchod obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované v internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok.

 2. Súvisiace náklady. Internetový obchod obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s platbou, s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou i náklady spojené s dodaním tovaru.

 3. Spôsob úhrady. Spôsob úhrady si kupujúci zvolí pri vykonávaní objednávky. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

  1. v hotovosti na dobierku (dobierka je možná iba pri dodávke na území ČR) v mieste určenom kupujúcim v objednávke, za platbu týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu primerané náklady predávajúceho spojené s dobierkou podľa výberu spôsobu dopravy a spôsobu platby v objednávke;

  2. bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho číslo účtu: 2402050886/8330, IBAN: SK5883300000002402050886, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX. Pri platbe týmto spôsobom sú účtované kupujúcemu primerané náklady predávajúceho spojené s dodaním tovaru podľa výberu spôsobu dopravy a spôsobu platby v objednávke.

 4. Zálohy. Predávajúci spravidla nepožaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred. Kupujúci si napriek tomu vyhradzuje právo požadovať úhradu primeranej zálohy v prípade, že objednaný tovar je:
  1. vyhotovený či upravovaný na zákazku;
  2. dostupnosť tovaru je označená ako „na objednávku";
  3. ide o väčšie ako obvyklé množstvo jedného druhu tovaru.
  Ak zvolil kupujúci úhradu ceny tovaru v hotovosti na dobierku a súčasne, ak je objednávka kupujúceho aspoň vo výške 2000 EUR, predávajúci požaduje po kupujúcom úhradu zálohy vo výške 50 % kúpnej ceny. V takom prípade zašle predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru a tovar je kupujúci odoslaný až po uhradení zálohy.

 5. Splatnosť kúpnej ceny. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 7 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.

 6. Bezhotovostné platby. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.

 7. Zľavy z kúpnej ceny. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

 8. Faktúra. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad – faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho kupujúcemu prostredníctvom e-mailu.

 9. Omeškanie s prevzatím tovaru. Ak je kupujúci v omeškaní s prevzatím tovaru, predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu pre prevzatie tovaru vhodným spôsobom, po jej uplynutí tovar predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodania tovaru, z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho, v nevyhnutne nutnej výške je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu započítať na výnos predaja.V. DODACIE PODMIENKY

 1. Povinnosť prevziať tovar. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 2. Tovar v demontovanom stave. Väčšina tovaru je dodávaná v demontovanom stave. Kupujúci nemá nárok na náhradu nákladov vzniknutých v súvislosti s montážou tovaru.

 3. Miesto dodania tovaru. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávkovom formulári.

 4. Náklady za dodanie tovaru. Cenník za dopravu je dostupný v elektronickom nákupnom košíku internetového obchodu. Ceny za dopravu sú uvedené vrátane všetkých daní a poplatkov.

 5. Dodacia doba. Bežná dodacia doba je vždy uvedená u konkrétneho tovaru i v produktovej karte. Dodacia doba sa počíta od potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

 6. Opakované doručovanie. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 7. Názov tovaru. Dodávaný tovar môže byť dodávaný pod iným názvom, ako je uvedený v internetovom obchode (napr. z dôvodu zmeny názvu u výrobcu) s tým, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhľad tovaru korešponduje s ponukou uvedenou v internetovom obchode, iba sa líši názov tovaru.

 8. Kontrola stavu zásielky pri prevzatí tovaru s dopravcom. Ihneď pri dodaní tovaru je kupujúci povinný prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu, najmä počet balíkov a poškodenie krabice. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak prevezme takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu, je nevyhnutné poškodenie popísať v dodacom liste a najneskôr do 1 pracovného dňa oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na emailovú adresu reklamacie@veneti.sk. Pokiaľ tak kupujúci neučiní, vystavuje sa nebezpečenstvu, že mu neskoršia reklamácia nebude uznaná.

 9. Povinnosť kupujúceho prehliadnuť dodaný tovar pred montážou. Po prevzatí tovaru je kupujúci povinný dodaný tovar prehliadnuť, najmä či tovar je v zodpovedajúcom farebnom prevedení a materiáli a či nechýba žiadna jej časť v súlade s montážnym návodom. Ak zistí kupujúci závadu, je povinný najneskôr do 1 pracovného dňa oznámiť túto skutočnosť predávajúcemu elektronicky na emailovú adresu reklamacie@veneti.sk. Táto prehliadka musí byť vykonaná pred montážou tovaru. V opačnom prípade môže dôjsť ku znehodnoteniu tovaru a v prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy, môže predávajúci požadovať po kupujúcom náhradu vzniknutej škody. Kupujúci je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

 10. Pre kupujúceho – podnikateľa platí, že objektívna zodpovednosť predávajúceho za omeškanie je vylúčená v prípade vyššej moci, do ktorej sa zahŕňa i prevádzková odstávka na strane predávajúceho, poveternostné vplyvy, technické problémy prepravy či nesplnenie povinnosti subdodávateľa predávajúceho.

 11. Zvláštna požiadavka kupujúceho. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.VI. PRÁVO KUPUJÚCEHO – SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Právo odstúpiť od zmluvy v 14 dennej lehote. V prípade, že je zmluva uzatvorená prostredníctvom diaľkových komunikačných prostriedkov, má kupujúci – spotrebiteľ právo od uzatvorenia zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru odstúpiť bez udania dôvodu. Ak sa skladá tovar z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota 14 dní začína bežať odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa tohoto odseku, sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

 2. Formulár pre odstúpenie od zmluvy. Ak odstupuje kupujúci – spotrebiteľ od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohoto článku, oznámi tuto skutočnosť predávajúcemu prostredníctvom formulára pre odstúpenie od zmluvy elektronicky na emailovú adresu odstupenie@veneti.sk alebo písomne v prevádzke predávajúceho na adrese, ktorá bude oznámená kupujúcemu – spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailovej adresy odstupenie@veneti.sk. Pri odstúpení je kupujúci – spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, dátum nákupu, číslo účtu pre vrátenie peňazí a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo boli predávajúcemu zaslané, budú vrátené odosielateľovi.

 3. Vrátenie tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohoto článku, zaväzuje sa kupujúci – spotrebiteľ bezodkladne po odstúpení od zmluvy, najneskôr do 14 dní od odstúpenia, odovzdať alebo zaslať tovar späť na adresu, ktorá bude oznámená kupujúcemu – spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailovej adresy odstupenie@veneti.sk, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru. S vrátením kúpnej ceny tovaru je predávajúci oprávnený počkať do tej doby, kým vrátený tovar neobdrží. Pre vrátenie plnej čiastky musí byť tovar zaslaný späť predávajúcemu v neporušenom stave, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva a všetkých poskytnutých dokladov). V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu neúplný, poškodený či viditeľne opotrebovaný, môže predávajúci požadovať po kupujúcom – spotrebiteľovi náhradu vzniknutej škody. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný nahradiť najmä náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare. Úhrada týchto nákladov a škody prebehne tým spôsobom, že kúpna cena, ktorá je predávajúcim v prípade odstúpenia vrátená kupujúcemu, je o tieto náklady a škodu zodpovedajúcim spôsobom znížená.

 4. Vrátenie peňažných prostriedkov. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohoto článku je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu – spotrebiteľovi zaplatené finančné čiastky, vrátane nákladov na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bol informovaný o rozhodnutí kupujúceho – spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy. S vrátením kúpnej ceny tovaru je predávajúci oprávnený počkať do tej doby, kým vrátený tovar od kupujúceho neobdrží alebo kým kupujúci nepreukáže, že tovar predávajúcemu odoslal. Pre vrátenie platieb bude použitý rovnaký platobný prostriedok, ktorý kupujúci – spotrebiteľ použil pre prevedenie počiatočnej transakcie, ak sa nedohodnú strany inak. V prípade platby v hotovosti budú zaplatené finančné prostriedky kupujúcemu – spotrebiteľovi vrátené poštovnou poukážkou, ak si nedohodnú strany iný spôsob vrátenia peňažných prostriedkov.

 5. Náklady spojené s vrátením tovaru. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa ods. 1 tohoto článku nesie kupujúci – spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený, pre svoju povahu, zvyčajnou poštovou cestou.

 6. Prípady, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť. Kupujúci berie na vedomie, že nie je možné okrem iného odstúpiť:
  1. od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bolo upravený podľa želania kupujúceho alebo pre jeho osobu;
  2. od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze;
  3. od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  4. od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť (najmä matrace a obdobný tovar);
  5. od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, pokiaľ porušil ich pôvodný obal.

 7. Darček. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde kupujúcim k odstúpeniu od kúpnej zmluvy, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeku účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

 8. Platby za montáž či výnos. Vo všetkých prípadoch odstúpenia podľa tohoto odseku obchodných podmienok kupujúci výslovne berie na vedomie, že platby za montáž či výnos nie sú súčasťou dopravného a nebudú kupujúcemu vrátené.

 9. Ustanovenie tohoto článku sa nepoužije pre kupujúceho – podnikateľa.VII. PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak sa stane plnenie nemožným a ak sa nedohodne s kupujúcim na novom plnení. V prípade, že v priebehu doby, kedy bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo ku zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má predávajúci právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzuje predávajúci i v prípade, kedy výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu, poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 2. Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť tiež v prípade nedostupnosti tovaru, výraznej zmeny nákupnej ceny tovaru alebo v prípade zjavnej chyby v cene tovaru (t.j. ceny zjavne inej ako je cena pre tento typ/druh tovaru obvyklá). Za zjavnú chybu v cene tovaru je považované napríklad mylné uvedenie prvých troch čísiel namiesto štyroch, či iné zjavné chyby v písaní. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v najkratšom možnom termíne.VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA

 1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi.

 2. Akosť pri prevzatí tovaru. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, kedy kupujúci tovar prevzal:
  1. má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej;
  2. sa tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohoto druhu zvyčajne používa;
  3. tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením dojednanej vzorke alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dojednanej vzorky alebo predlohy;
  4. je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti;
  5. tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 3. Ustanovenia uvedené v tomto článku a článkoch X. týchto obchodných podmienok sa nepoužijú u tovaru najmä keď:
  1. vada bola na veci v dobe prevzatia a pre takú vadu je dojednaná zľava z kúpnej ceny;
  2. vada je zjavná a teda platí, že kupujúci taký tovar i s vadou schválil;
  3. vada je spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou, zásahom kupujúceho či mechanickým poškodením;
  4. vada vznikla v dôsledku vonkajšej udalosti mimo vplyv predávajúceho;
  5. kupujúci poruší ochranné pečate alebo nálepky na reklamovanom tovare;
  6. tovar bol mechanicky poškodený a nejde teda o vadu tovaru;
  7. ide o bežné opotrebenie tovaru, spôsobené jeho užívaním, nejde o vadu;
  8. úžitkové i estetické hodnoty tovaru boli nedbanlivým spôsobom používania tovaru predčasne vyčerpané;
  9. vada bola spôsobená kupujúcim a vznikla nesprávnym používaním, skladovaním, nesprávnou údržbou alebo zásahom kupujúceho;
  10. kupujúci tovar reklamoval po uplynutí zákonnej lehoty na uplatnenie vád.

 4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný sa riadiť pri používaní a montáži tovaru všeobecnými pravidlami používania nábytku, ktoré budú odoslané na email kupujúceho v deň rozvozu tovaru.

 5. Dodací list. Ku každému tovaru je prikladaný dodací list. Prevzatie tovaru potvrdzuje kupujúci podpisom dodacieho listu. Pokiaľ nie je tovar odobraný osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih, kedy tovar preberá kupujúci od dopravcu.

 6. Podanie reklamácie. Kupujúci môže oprávnenú reklamáciu podať jednou z nasledujúcich možností:

  1. Zaslaním vyplneného reklamačného formulára na e-mailovú adresu prevádzkovateľa reklamacie@veneti.sk;

  2. Zaslaním vytlačeného reklamačného formulára doporučenou poštou na adresu:
   AM Digital s.r.o.
   Hlavní třída 2020/28
   737 01 Český Těšín
   Česká republika;

  3. Osobným doručením vytlačeného reklamačného formulára na adresu, ktorá bude kupujúcemu oznámená prostredníctvom e-mailové adresy reklamacie@veneti.sk.

  Reklamáciu je možné uplatniť na ktorejkoľvek pobočke predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na sortiment predávaného tovaru, poprípade i v jeho sídle alebo mieste podnikania.

  Predávajúci zabezpečuje prítomnosť pracovníka povereného prijímať reklamácie počas celej prevádzkovej doby. Reklamáciu je možné taktiež uplatniť u osoby, ktorá je pre to určená v potvrdení, ktoré predávajúci kupujúcemu vydal, na účtenke či v záručnom liste, ak je určená osoba bližšie k miestu predávajúceho alebo k miestu kupujúceho.

 7. Podklady pre posúdenie reklamácie. Kupujúci je povinný uviesť a dodať:
  1. Meno, priezvisko kupujúceho,
  2. Telefónny kontakt a e-mail kupujúceho,
  3. Číslo objednávky,
  4. Čo najvýstižnejšie popísanie závad,
  5. Uplatňovaný nárok (návrh riešenia),
  6. Číslo účtu pre prípadné vrátenie peňažných prostriedkov,
  7. Detailné fotografie alebo videozáznam poškodenia,
  8. Doložiť doklad o vlastníctve tovaru (pri prevzatí tovaru je dodaná faktúra a dodací list).

  Za účelom správneho popisu závady je kupujúci povinný pri popise závady uvádzať označenie jednotlivých súčastí tovaru podľa montážneho návodu, v prípade, že je k tovaru priložený.

 8. Povinnosť kupujúceho poskytnúť súčinnosť. Kupujúci sa zaväzuje v prípade reklamácie poskytnúť súčinnosť predávajúcemu. V prípade dodania nedostatočných podkladov alebo informácií pre posúdenie reklamácie je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu kupujúceho informovať o nutnosti doloženia ďalších podkladov alebo informácií. V prípade, že kupujúci nedodá požadované podklady, neposkytne súčinnosť predávajúcemu a predávajúci tak nebude schopný reklamáciu posúdiť ani o nej rozhodnúť. Po dobu omeškania kupujúceho s dodaním chýbajúcich podkladov nebežia predávajúcemu lehoty pre rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovené zákonom a týmito obchodnými podmienkami.

  1. V súlade s § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa je kupujúci oprávnený reklamovať vec u predávajúceho, t. j. v prevádzkarni alebo v sídle predávajúceho. V súlade s rozhodovacou praxou súdov je to kupujúci, kto musí umožniť predávajúcemu rozhodnúť o reklamácii, čo nie je možné bez nášho posúdenia vád. To však nie je možné bez toho, aby nám bol tovar doručený.

  2. Predávajúci je preto právne zodpovedný za predloženie tovaru na posúdenie v rámci reklamácie. Keďže je z nášho pohľadu nerozumné, aby si predávajúci (spotrebiteľ) zabezpečoval prepravu objemného tovaru sám, zabezpečili sme pre vás prepravu tovaru na reklamáciu externou prepravnou spoločnosťou, aby sme vám čo najviac uľahčili reklamačný proces.

  3. Počas prepravy však dopravca zodpovedá za tovar v súlade s § 769 Občianskeho zákonníka, t. j. zodpovedá za škody, ktoré vzniknú počas prepravy. Samotný dopravca vykonáva len prepravu, nie balenie tovaru. Ak dopravca vyhodnotí, že tovar nie je dostatočne zabalený, môže vám odmietnuť prijatie zásielky na prepravu alebo vás môže upozorniť na nevhodnosť balenia zásielky a požiadať vás o podpísanie vyhlásenia, že ste toto oznámenie dostali. Ak budete aj po tomto upozornení trvať na odovzdaní zásielky na prepravu v nevhodnom obale, budete zodpovedať za spôsobenú škodu podľa § 415 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého je každý povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k vzniku bezdôvodných škôd.

 9. Predávajúci nezodpovedá za zväčšenie rozsahu poškodenia, pokiaľ kupujúci tovar užíva, napriek tomu, že o vade vie. Ak uplatní kupujúci voči predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia po dobu, po ktorú je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže užívať.

 10. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade výmeny tovaru v rámci vybavenia reklamácie nebeží nová lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť reklamáciu na vadu, ktorá bola vytýkaná už v minulosti, pokiaľ na ňu bola poskytnutá primeraná zľava z kúpnej ceny.

 11. Lehotu na uplatnenie práv z vád nie je možné považovať za stanovenie životnosti tovaru, tá sa líši s ohľadom na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnosť a intenzitu užívania alebo dohodu medzi kupujúcim a predávajúcim.IX. UPLATNENIE REKLAMÁCIE KUPUJÚCIM – SPOTREBITEĽOM

 1. Lehoty pre uplatnenie reklamácie. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady (tovar reklamovať) v dobe 24 mesiacov od prevzatia tovaru, ak nie je uvedené inak. To sa však netýka vád uvedených v čl. IX. ods. 3. týchto obchodných podmienok. U použitého tovaru je lehota pre uplatnenie práv z vadného plnenia 12 mesiacov, o čom je kupujúci informovaný v produktovej karte konkrétneho tovaru. Po uplynutí lehoty nie je možné právo z vád u predávajúceho uplatniť, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak alebo predávajúci či výrobca poskytne zvláštnu záruku za akosť nad rámec jeho zákonných povinností.

  Lehota pre uplatnenie práva z vady (reklamácia) začína plynúť prevzatím tovaru kupujúcim. Ak sa tovar skladá z viacerých častí, ktoré sú dodávané postupne, lehota začína plynúť odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru.

 2. Vada sa objaví v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola vadná už pri prevzatí. V takom prípade nemusí kupujúci – spotrebiteľ preukazovať, že vada tovaru existovala už v okamihu kúpi.

 3. Vada sa objaví po uplynutí šiestich mesiacov od prevzatia. Ak sa prejaví vada po uplynutí lehoty šiestich mesiacov, je na kupujúcom – spotrebiteľovi, aby preukázal, že vada tovaru existovala už v okamihu kúpi.

 4. Nároky z vád. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v čl. IX. ods. 2 týchto obchodných podmienok, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať
  1. dodanie novej veci bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané, pokiaľ sa vada týka iba súčasti veci, môže kupujúci – spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti;
  2. ak nie je to možné, môže kupujúci – spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy;
  3. ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci – spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady.

 5. Primeraná zľava. Ak neodstúpi kupujúci – spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu i v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako i v prípade, že predávajúci neurobí nápravu v primeranej dobe, alebo že by uskutočnenie nápravy kupujúcemu – spotrebiteľovi pôsobilo značné obtiaže.

 6. Opakovaný výskyt vady a väčší počet vád. Právo na dodanie novej veci alebo výmenu súčasti má kupujúci – spotrebiteľ i v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne používať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci – spotrebiteľ i právo od zmluvy odstúpiť.

 7. Postup pri reklamácii. Kupujúci – spotrebiteľ doručí na vlastné náklady a riziko reklamovaný výrobok na adresu, ktorá bude oznámená kupujúcemu – spotrebiteľovi prostredníctvom e-mailovej adresy reklamacie@veneti.sk. V prípade, že kupujúci uplatňuje právo na dodanie novej veci alebo sa rozhodne od kúpnej zmluvy odstúpiť, tovar musí byť v úplnom stave vrátane príslušenstva. Ak spočíva vada len na časti tovaru a kupujúci žiada odstránenie vady opravou, kupujúci je oprávnený zaslať predávajúcemu iba túto časť tovaru. Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vhodnom prepravnom obale, pretože predávajúci neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru. Ku každej položke je kupujúci – spotrebiteľ povinný preukázať, že tovar bol zakúpený u predajcu a uviesť presný popis závad a množstvo vyskytujúcich sa závad.

 8. Písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie. Ak uplatňuje kupujúci – spotrebiteľ práva z vadného plnenia (tovar reklamuje), je predávajúci povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi vydať bez zbytočného odkladu potom, kedy kupujúci – spotrebiteľ uplatnil právo z vadného plnenia, písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci – spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci – spotrebiteľ požaduje.

 9. Lehota pre vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný o reklamácii rozhodnúť bezodkladne, v zložitejších prípadoch do 3 pracovných dní od poskytnutia všetkých informácií kupujúcim – spotrebiteľom. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná pre odborné posúdenie vady. Ak je kupujúci – spotrebiteľ, reklamácia bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie kupujúcim – spotrebiteľom, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim – spotrebiteľom nedohodnú na dlhšej lehote. V prípade, že kupujúci – spotrebiteľ nebude poskytovať predávajúcemu súčinnosť podľa čl. IX. ods. 8 týchto obchodných podmienok, po dobu omeškania kupujúceho s dodaním chýbajúcich podkladov pre posúdenie reklamácie, nebežia predávajúcemu lehoty pre rozhodnutie a vybavenie reklamácie stanovenej zákonom a týmito obchodnými podmienkami.

 10. Vybavenie reklamácie. Reklamácia je považovaná za vybavenú okamihom, kedy o tejto skutočnosti predávajúci informuje kupujúceho – spotrebiteľa telefonicky, SMS alebo na e-mail kupujúceho – spotrebiteľa uvedený pri uplatnení reklamácie. Kupujúci – spotrebiteľ je povinný si prevziať reklamovaný tovar do 30 dní odo dňa, kedy mala byť reklamácia najneskôr vybavená, po tejto dobe je predávajúci oprávnený si účtovať primerané skladné či tovar svojpomocne predať na účet kupujúceho. O tomto postupe musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci – spotrebiteľ povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu – spotrebiteľovi písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum a miesto uplatnenia reklamácie, charakteristiku vytýkanej vady, spôsob vybavenia reklamácie a spôsob akým bude kupujúci informovaný o jej vybavení.

 11. Spôsob vybavenia reklamácie. Spôsob vybavenia reklamácie a dobu jej trvania je predávajúci povinný kupujúcemu – spotrebiteľovi písomne potvrdiť. Kupujúci – spotrebiteľ nie je oprávnený bez súhlasu predávajúceho meniť raz zvolený spôsob vybavenia reklamácie s výnimkou situácie, kedy ním zvolený spôsob riešenia nie je možné uskutočniť.

 12. Náklady reklamácie. Ak bude reklamácia uznaná, má kupujúci – spotrebiteľ právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) v primeranej výške. Je možné preplatiť iba náklady v primeranej výške vzhľadom na povahu tovaru (napr. náklady za poštovné, nie však za taxi službu). O preplatení nákladov je nutné žiadať bez zbytočného odkladu, najdlhšie však do 1 mesiaca od vybavenia reklamácie. Ak bude reklamácia zamietnutá, nesie náklady na uplatnenie reklamácie (napr. náklady na poštovné, dopravu) kupujúci – spotrebiteľ sám. V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci po dohode s predávajúcim obrátiť na súdneho znalca z oboru a vyžiadať si spracovania nezávislého odborného posúdenia vady.

 13. Pokiaľ by uplatnenie práva z vád malo kupujúcemu – spotrebiteľovi činiť značné problémy, najmä preto, že vec nie je možné dopraviť do miesta uplatnenia reklamácie bežným spôsobom či ide o tovar, ktorý je zamontovaný či súčasťou nehnuteľnosti, posúdi predávajúci vadu po dohode s kupujúcim – spotrebiteľom buď na mieste alebo iným spôsobom. Kupujúci – spotrebiteľ je v takom prípade povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť.

 14. V prípade kupujúceho – podnikateľa sa ustanovenia celého tohoto článku nepoužijú a pre reklamáciu platí zákonná úprava práv z vadného plnenia. Zmluvná záruka na tovar sa v takom prípade s kupujúcim nedojednáva.X. ĎALŠIE DOJEDNANIA

 1. Vybavovanie sťažností. Vybavovanie sťažností kupujúcich – spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy pistemajitelovi@veneti.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho – spotrebiteľa zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho – spotrebiteľa.

 2. Kódexy chovania. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcim viazaný žiadnymi kódexmi chovania.

 3. Mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Kupujúci – spotrebiteľ má právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, (www.soi.sk) so sídlom 827 99 Bratislava 27, Bajkalská 21/A.

 4. Zmena okolností. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečenstvo zmeny okolností.

 5. Autorskoprávne dojednania. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace internetový obchod (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace internetového obchodu. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní internetového obchodu používať mechanizmy, programové vybavenie alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku internetového obchodu. Internetový obchod je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných kupujúcich predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných log, ai. predávajúceho alebo zmluvných partnerov predávajúceho, ak nie je v konkrétnom prípade zvláštnou zmluvou dojednané inak.

 6. Prerušenie internetového obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo odstrániť akúkoľvek časť internetového obchodu, poprípade prerušiť prevádzku internetového obchodu na neobmedzene dlhú dobu, najmä potom z dôvodu plánovanej údržby. Internetový obchod sa poskytuje „tak, ako je“ a na základe „dostupnosti“. Predávajúci neručí za to, že internetový obchod bude prebiehať bez prerušenia, včas, bezpečne a bezchybne.

 7. Osobné údaje. Pri spracovaní osobných údajov predávajúci postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. 4. 2016, o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (GDPR) a národnými právnymi predpismi upravujúcimi spracovávanie osobných údajov, najmä potom zákonom č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov. Všetky informácie o zásadách a postupoch pri spracovaní osobných údajov sú uvedené tu.

 8. Odkazy v internetovom obchode. Kliknutím na niektoré odkazy v internetovom obchode môže dôjsť k opusteniu internetového obchodu a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov. Predávajúci nenesie zodpovednosť za obsah stránok tretích osôb, na ktoré je odkazované z internetového obchodu ani za prípadné porušenie právnych predpisov tretími osobami prevádzkujúcimi tieto stránky a prípadnú škodu či inú ujmu tým spôsobenú. Zaradenie akéhokoľvek odkazu na internetový obchod neznamená súhlas predávajúceho s takou stránkou či jej podporu, propagáciu apod., pokiaľ tak nie je výslovne uvedené.

 9. Postúpenie a zastavenie pohľadávok. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť ani zastaviť akúkoľvek pohľadávku voči predávajúcemu vzniknutú na základe tejto zmluvy tretej osobe. Kupujúci nie je oprávnený vykonať započítanie svojej pohľadávky voči predávajúcemu s pohľadávkou predávajúceho voči kupujúcemu.

 10. Doručovanie. Ak nebude dohodnuté inak, všetka korešpondencia musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu je doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej v jeho používateľskom účte. Správa je doručená:
  1. v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia, ak je toto prijatie potvrdené elektronicky odosielateľovi adresátom;
  2. v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb platí, že správa je doručená najneskôr tretím pracovným dňom po odoslaní, a to vrátane odopretia prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (poprípade osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať;
  3. prostredníctvom SMS, okamihom dodania potvrdenia o prijatí správy adresáta na telefón odosielateľa.XI. ZÁVEREČNÉ DOJEDNANIA

 1. Platnosť podmienok. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na webovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad prijíma všetky ustanovenia obchodných podmienok a platnú cenu objednaného tovaru vrátane nákladov na dodanie, uvedenej v katalógu internetového obchodu, ak nebolo v konkrétnom prípade dohodnuté inak.

 2. Zmeny podmienok. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

 3. Prístup ku kúpnej zmluve. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a je prístupná prostredníctvom užívateľského účtu.

 4. Neplatnosť ustanovení obchodných podmienok. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto obchodných podmienok je neplatné alebo nevykonateľné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení. Tie zostanú platné a vykonateľné podľa podmienok v nich stanovených.

 5. Rozhodné právo. Všetky zmluvné vzťahy vzniknuté medzi kupujúcim a predávajúcim pri uzavretí kúpnej zmluvy podľa týchto podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

 6. Jazyk. Tieto podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva môže byť uzatvorená iba v slovenskom jazyku.

 7. Iné dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim. Tieto obchodné podmienky sú platné pre všetky kúpne zmluvy uzatvárané medzi predávajúcim a kupujúcim. Zmluvné strany sa môžu písomne dohodnúť na iných podmienkach. V takom prípade je dohoda zmluvných strán nadradená týmto obchodným podmienkam.

 8. Kontrola. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.Archív

 • Registrácia

Registrácia nového účtu