Uvedené inštrukcie a odporúčania sú len všeobecné. Pri montáži tovaru sa vždy riaďte návodom a pokynmi výrobcu.

Vybalenie a následná kontrola tovaru

Pri vybaľovaní tovaru dbajte na to, aby sa nábytok nepoškodil. Dodržujte pokyny na obale a nikdy nepoužívajte ostré predmety, ako sú nožnice, nože a podobne. S balením, ktoré obsahuje sklo alebo zrkadlo, manipulujte s maximálnou opatrnosťou. Pri vybaľovaní sa kvôli prípadnému vráteniu tovaru či reklamácii snažte nepoškodiť obal.

Pri rozbaľovaní sa držte pokynov na obale a nikdy nepoužívajte ostré predmety, ako sú nožnice, nože a podobne.

Škatule otvárajte vo vodorovnej polohe, jednotlivé diely vyložte a roztrieďte na rovný, čistý a mäkký podklad.

Skontrolujte stav a počet jednotlivých dielov nábytku

Skontrolujte stav jednotlivých dielov a zhodu počtu dielov s uvedeným množstvom. V prípade poškodených alebo chýbajúcich dielov nábytok nemontujte a neodkladne nás kontaktujte prostredníctvom reklamačného formulára zaslaného na e-mailovú adresu reklamacie@veneti.sk.

V prípade zmontovania poškodených dielov nie je možné uplatňovať reklamáciu.

Príprava miestnosti pre montáž nábytku

Montáž robte v suchom prostredí pri optimálnej izbovej teplote.

Uistite sa, že máte pre montáž dostatok voľného a rovného priestoru. Pamätajte, že nábytok ako skrine, komódy a podobne je potrebné zostavovať naležato, nie nastojato.

Pokiaľ robíte montáž na tvrdom povrchu (dlažba, plávajúca podlaha a podobne), je nutné podložiť nábytok napríklad kartónom, ktorý je zbavený kovových svoriek alebo vhodnou textíliou. V opačnom prípade hrozí poškodenie nábytku i podlahy.

Najmä montáž rozmerného nábytku robte čo najbližšie k miestu určenia. Predídete tak prípadným komplikáciám a poškodeniu pri následnom premiestňovaní.

Majte po ruke vhodné kvalitné náradie (plochý a krížový skrutkovač, vŕtačku, gumové palice, indusové kľúče rôznych veľkostí, kladivo, vodováhu, meter...).

Všeobecné zásady a praktické odporučenia

Starostlivo si prečítajte celý montážny návod a zoznámte sa so zásadami užívania a údržby tovaru.

Pred zahájením samotnej montáže sa dôkladne zoznámte s montážnym návodom od výrobcu. Po celú dobu montáže sa držte všetkých uvedených pokynov a dodržujte stanovené poradie jednotlivých krokov. Montáž a inštaláciu tovaru musí robiť odborne spôsobilá osoba, prípadne viac osôb.

Pred zahájením montáže nábytku sa zoznámte s montážnym návodom

Pri montáži väčších kusov nábytku si zaistite kompetentných pomocníkov. Vždy sa riaďte inštrukciami ohľadne minimálneho počtu osôb, ktorých je k montáži potrebných.

Každý kus nábytku zostavujte samostatne, nerozbaľujte všetky balenia naraz.

Montáž či skladanie nábytku robte vždy v súlade s priloženým montážnym návodom a za použitia vhodných montážnych nástrojov. Dodržujte postupnosť jednotlivých krokov.

Ak neuvádza výrobca inak, nábytok zostavujte vodorovne a na rovnej ploche. Predídete tým zlému dovieraniu dvierok, vŕzaniu, prevrhnutiu a poškodeniu nábytku.

Pri montáži skleneného nábytku či sklenených prvkov dbajte na zvýšenú opatrnosť. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia a prasknutia týchto dielov.

Pokiaľ je súčasťou tovaru osvetlenie, je nutné, aby jeho zapojenie robila v súlade s príslušnými normami a bezpečnostnými požiadavky odborne spôsobilá osoba.

Začnite montážou korpusu nábytku, montáž menších dielov a dokončovacích prvkov (police, zásuvky, úchyty...) nechajte na koniec.

Dbajte na primerané dotiahnutie spojovacieho materiálu. Prílišné uťahovanie (hrozí obzvlášť pri používaní elektrických nástrojov), rovnako ako nedostatočné utiahnutie, môže viesť k poškodeniu tovaru.

Dbajte na primerané dotiahnutie spojovacieho materiálu

Všetky spojovacie diely (skrutky, klince, kolíky…) je potrebné zasadiť kolmo s maximálnou starostlivosťou, aby nedošlo k poškodeniu tovaru.

V priebehu montáže pomocou vodováhy skontrolujte, či je nábytok zostavený do roviny. Jednotlivé prvky (pravé uhly, osi, uhlopriečky) musia byť starostlivo zrovnané, všetky hrany musia lícovať. Až po starostlivom vyrovnaní hlavných častí je možné pribiť zadnú stenu nábytku alebo pristúpiť k nastaveniu otvárania dvierok pomocou skrutiek umiestnených v pántoch.

Poškodením tovaru nevhodnou manipuláciou zaniká právo zákazníka tovar reklamovať.

Pri všetkých manipuláciách s nábytkom behom montáže je nutné dbať na to, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Pokiaľ nábytok premiestňujete, robte výhradne bez jeho akéhokoľvek zaťaženia.

Následne po montáži je nutné dodržovať všetky pokyny pre manipuláciu, umiestnenie, užívanie a údržbu.

Likvidáciu obalov a ďalšieho odpadu zaistite v súlade s predpismi.

Časté chyby pri montáži nábytku

Neodborná montáž a mechanické poškodenie vinou zákazníka môžu zapríčiniť nezvratné poškodenie tovaru a zánik nároku na reklamáciu.

Montáž nábytku nastojato

Nábytok zostavujte naležato (vodorovne). Postavte ho až pred finálnym dokončením montáže.

Montáž na tvrdom podklade

Nábytok montujte na mäkkej a čistej podložke. Zabránite tým oderu a inému poškodeniu nábytku i podlahy.

Nábytok montujte na mäkkej a čistej podložke

Chybná identifikácia jednotlivých dielov

Pri rozlišovaní jednotlivých dielov  zvýšte pozornosť, aby nedošlo k ich zámene (môže sa týkať napríklad predsieňových stien s komponentmi s odlišnými pántmi). Pri umiestňovaní jednotlivých dielov sa riaďte grafickým znázornením v montážnom návode.

V prípade poškodenia tovaru v dôsledkom chybného umiestnenia dielu/dielu zaniká nárok na reklamáciu.

Montáž čalúnených postelí a sedacích súprav

Montáž čalúnených postelí a sedacích súprav často prebieha len zasunutím príslušných spojovacích dielov do seba. Vzájomnú polohu spojovaných dielov je potrebné pred zasunutím presne nastaviť, aby došlo k „hákovaniu“ všetkých potrebných častí.

Manipulácia s roštmi a dvierkami s piestovým otváraním

Nový piest môže ísť ťažko zasunúť. V tomto prípade je potrebné ich opatrne a primeranou silou rozhýbať.

Manipulácia

Pri premiestňovaní nábytku chráňte všetky jeho časti pred mechanickým poškodením.

Pri prenášaní držte nábytok za pevné konštrukčné diely. Uchopte ich a naddvihnite za spodný rám konštrukcie, za asistencie minimálne jednej ďalšej dospelej osoby.

Nábytok premiestňujte uchopením za spodný rám konštrukcie

Nábytok pri premiestňovaní nikdy nedržte za vodorovné prvky (police, zásuvky…) ani za dvierka, úchyty a podobne. Čalúnený nábytok pri premiestňovaní nikdy nedržte za oporné vankúše, pod rúčky ani iné čalúnené časti, ktoré môžu byť náchylné na poškodenie.

Nábytok premiestňujte bez pridaného zaťaženia a vždy iba prenášaním (vlečením alebo posúvaním ho môžete trvalo poškodiť).

Nábytok musí byť umiestnený na rovnom podklade, prípadné nerovnosti je potrebné odstrániť vhodnými podložkami.

Na nedostatky vzniknuté nevhodným skladovaním, montážou a údržbou nie je možné uplatniť nárok na reklamáciu. Nárok na reklamáciu sa nezakladá ani pri poškodení tovaru zapríčineného nevhodným užívaním alebo preťažovaním nosných plôch a úložných priestoroch.

  • Registrácia

Registrácia nového účtu